Парламентът даде мандат на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да предприеме допълнителни действия за постигане на споразумение по дело на Европейската комисия срещу БЕХ. С решение Народното събрание възложи на министъра да предприеме действия за постигане на споразумение по Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ съгласно чл. 9 от Регламент /ЕО/ номер 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора /ОВ, L 1/1 от 4 януари 2003 г./, като вземе предвид актуалната практика на ЕК по дела със сходен предмет.

В доклада на Комисията по енергетика се посочва ретроспекция на предприетите мерки от страна на България във връзка с делото, образувано от ЕК срещу "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД, /Групата БЕХ/, за разследване на възможно нарушение на чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, изразяващо се във възможна злоупотреба с господстващо положение на газовите пазари в България. На 9 ноември 2017 г. министърът на енергетиката е информирала Комисията по енергетика на Народното събрание, че ЕК е отхвърлила направените от българска страна предложения за поемане на ангажименти по реда на чл. 9 от Регламент /ЕО/ номер 1/2003 и възнамерява да приключи делото със забранително решение по реда на чл. 7 от регламента, като наложи финансова санкция. ЕК е предложила възможност за "сътрудничество" при издаване на забранителното решение с три елемента: признаване на нарушението, предоставяне на процедурни улеснения и прилагане на структурна мярка, което би довело до известно намаление на финансовата санкция. На 24 ноември 2017 г. след преценка на предложените от ЕК към онзи момент варианти за приключване на делото със забранително решение, Народното събрание е взело решение, с което подкрепя приключване на делото без сътрудничество, тъй като недостатъците на сътрудничеството биха надхвърлили евентуалните ползи от него.

На 24 май 2018 г. ЕК е обявила, че е постигнала споразумение по делото с Газпром за доставки на газ нагоре по веригата в Централна и Източна Европа. Предмет на това дело е разследване на възможна злоупотреба с господстващо положение от страна на Газпром на пазари в Централна и Източна Европа, между които и България. Делото е приключено по реда на чл. 9 от Регламент /ЕО/ номер 1/2003 без налагане на финансова санкция. Развитието по това дело е относимо към делото БЕХ Газ поради сходната правна квалификация на твърдените нарушения и припокриване на пазарните участници, имащи отношение по двете дела, чието поведение е анализирано от ЕК.

На 8 и 12 юли 2018 г. министърът на енергетиката и Групата БЕХ са информирали Комисията по енергетика за развитието на делото, предприетите процесуални действия и наличието на новоразкрити обстоятелства, които могат да имат оневиняващ или поне значително смекчаващ отговорността на Групата БЕХ характер.

Според Делян Добрев новото решение не отменя това от 24 ноември 2017 г., а го допълва, предвид настъпилите нови обстоятелства по казуса