През 2020 г. равнищата на цени за потребителски стоки и услуги се различават значително в 27-те държави членки на ЕС. Дания има най-високо равнище на цените (141% от средното за ЕС), следвана от Ирландия и Люксембург (по 136%), Швеция (130%) и Финландия (126%).

Най-ниско е равнището на цените в Румъния (55%), България (56%) и Полша (58%).

С други думи, равнищата на цени за потребителски стоки и услуги в ЕС варират почти три пъти между държавите с най-ниски и най-високи равнища на цени. Информацията за равнищата на цени за потребителски стоки и услуги е публикувана на сайта на Евростат. В прессъобщение Националният статистически институт (НСИ) представя част от данните от по-детайлната публикация в Statistics Explained.

В съобщението на Евростат се пояснява, че ако индексът на ценовото равнище на дадена държава е по-висок от 100, може да се каже, че съответната държава е относително по-скъпа в сравнение с тази, с която е сравнена (например ЕС или дадена друга страна), докато ако индексът на ценовото ниво е по-нисък от 100, тогава страната е сравнително по-евтина в сравнение с другата страна.

Ценовото равнище представлява средно претеглена величина на цените на стоките и услугите за определен период от време в целия спектър от стоки и услуги, произведени в една икономика.

Най-голямата разлика в равнищата на цените e при групите "Ресторанти и хотели" и "Алкохолни напитки и тютюневи изделия". През 2020 г. равнищата на цените в група "Ресторанти и хотели" са три пъти по-високи в "най-скъпата" държава отколкото в "най-евтината". Равнищата на цените варират от 46% от средното за ЕС в България, следвана от Румъния (53%) и Унгария (56%) до 154% от средното за ЕС в Дания, следвана от Швеция (138%) и Финландия (131%).

На второ място по разлика в ценовите равнища е групата "Алкохолни напитки и тютюневи изделия". Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (61% от средното за ЕС), следвана от Унгария (69%) и Полша (70%). Най-високи нива на цените са наблюдавани в Ирландия (187% от средното за ЕС), следвана от Финландия (158%), Швеция (136%) и Франция (133%).

Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

Равнищата на цените за група "Храни и безалкохолни напитки" са най-ниски в Румъния (66% от средното за ЕС) и Полша (68%), а най-високи са в Дания (129% от средното за ЕС), Люксембург (126%) и Австрия (125%).

Графика: НСИ

"Облеклата" са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените между държавите от ЕС, като варират от 73% от средното за ЕС в Унгария до 130% в Дания.

В групата на "Транспортните превозни средства за лично ползване" разликите между страните също са малки - от 80% в Полша до 137% в Дания от средното за ЕС ниво.

"Потребителската електроника" е група от продукти, в която цените се различават най-малко между държавите в ЕС и варират от 87% от средното равнище за ЕС в Полша до 112% в Нидерландия и Малта.