За 2020 г. за местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. за стая, по реда на Закона за местните данъци и такси, реши парламентът.

Народното събрание прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, с които се изменя и Законът за местните данъци и такси. За места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани с една или две звезди, или регистрирани по Закона за туризма - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: от 25 до 250 лв., записаха депутатите. Общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени от закона.

При приемането на Бюджет-2020 депутатите решиха, че онлайн платформи като Booking и Airbnb се задължават да предлагат "категоризирани" или "регистрирани" обекти за краткосрочно настаняване. Регистрацията на местата за временно настаняване ще се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица. Онлайн платформите ще бъдат спирани, ако предлагат некатегоризирани или нерегистрирани места за настаняване