През последните дванадесет години българската икономика, подпомагана от ЕС, продължава да расте, но със сравнително ниски темпове и все още е далеч от пълния си потенциал. Такъв извод прави Годишникът на световната конкурентоспособност за 2021 г. (World Competitiveness Yearbook 2021) на Института за развитие на управлението IMD, (Швейцария), съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията.

През 2021 г. България се нарежда на 53-то място от 64 страни, с което бележи спад с пет позиции в сравнение с 2020 г. и петнадесет позиции в сравнение с 2009 г. По този начин българската икономика остава сред най-неконкурентоспособните в Европа. Основно безпокойство буди фактът, че дългосрочните фактори на конкурентоспособност продължават да са в застой, се посочва в прессъобщението. Така възможността за осъществяване на реформи или бърз икономически напредък се ограничава допълнително освен ако няма радикална промяна в подходa при разработването на политики засягащи държавното управление и бизнес лидерството.

Класацията за конкурентоспособност от годишника на швейцарския институт и мястото на България

Източник: World Competitiveness Yearbook 2020, IMD

Сред основни предизвикателства и възможности за подобряване на конкурентоспособността на България за 2021 г. са:

  • политическата нестабилност и бавният темп на ваксинация срещу COVID-19,
  • ограниченият достъп до електронно управление,
  • бавният енергиен преход и високите енергийни разходи за бизнеса,
  • изоставащото качество на университетското образование,
  • "изтичането на мозъци" и ниските разходи за научноизследователска и развойна дейност,
  • трайните проблеми в областта на управлението и корупцията.

Извънредното положение, предизвиканото от пандемията, е довело до спад в бизнес циклите. Очаква се спад в сферите на заетостта, доходите на домакинствата и натрупаните приходи за частния сектор, се отчита в проучването. Тъй като социалната уязвимост е изострена от продължаващата криза, съществуват потенциални заплахи за индекса на бедност и жизнения стандарт.

Според проучването, България има голям потенциал за подобрение на инфраструктурата в технологичния сектор и жизненоважните научноизследователски области.

Годишникът също така отбелязва, че кибер-сигурността и защитата на данните не са приоритет в България, което компрометира цифровата архитектура.

България се нарежда сред 10-те държави с най-ниско (или конкурентно от гл.т. на бизнеса) възнаграждение на мениджмънт персонала, специалистите в сферата на услугите и дългосрочен растеж на работната сила.

Ниската ставка на корпоративния данък в страната привлича чуждестранните инвеститори и подобрява средата за глобален аутсорсинг.

Въпреки това България страда от несигурност на пазара, неефективно финансово управление, намалено качество на образованието, изтичане на мозъци, емиграция и демотивирана работна сила, се отчита в проучването.

Правителствената ефективност се смята за ниска в ключови области като съдебна власт, законодателство, политика на централната банка, договори в публичния сектор и предоставяне на стимули за насърчаване на предприемачеството и икономическия растеж.