Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма /КФП/ за първото полугодие на 2019 г., съобщи пресслужбата на кабинета.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец юни 2019 г. е положително в размер на 3 225,0 млн. лв. (2,8 на сто от прогнозния БВП)и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 3 108,0 млн. лв. и по европейските средства в размер на 116,9 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2019 г. са в размер на 22 285,6 млн. лв. или 50,8 на сто% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 622,4 млн. лв. (14,2 на сто), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 453,0 млн. лева. Изпълнението на приходите към полугодието е в съответствие с плана за периода и спецификата на данъчния календар, въз основа на който значителна част от годишните постъпления по някои данъци (корпоративен данък, ДДФЛ и др.) се концентрира в първата половина на годината, се посочва в прессъобщението. Това е и причината приходите за периода традиционно да надвишават 50 на сто от годишния план.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 686,3 млн. лв., което представлява 51,2 на сто от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 3 333,1 млн. лв. или 50,8 на сто от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 8 533,9 млн. лв., което е 51,9 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 5 549,0 млн. лв. или 51,2 на сто от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 2 849,0 млн. лв. (53,4 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 114,8 млн. лв. или 48,4 на сто от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 708,1 млн. лв. или 60,5 на сто% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 111,2 млн. лв., което представлява 49,2 на сто от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 11,5 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 3 448,2 млн. лв., което представлява 52 на сто от годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 1 151,1 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2019 г. възлизат на 19 060,7 млн. лв., което е 42,9 на сто от годишните разчети. Видно е, че усвояването на разходите изостава спрямо изпълнението на приходите, което е и причината за формирането на превишение на приходите над разходите за периода, се посочва в прессъобщението. През втората половина на годината ще се приложи планираното индексиране на пенсиите, което е заложено в годишния разчет. Освен това голяма част от планираните за годината капиталови разходи се извършват през втората половина на годината, поради строителния сезон и други фактори.

Съпоставено със същия период на предходната година разходите по КФП нарастват номинално с 8,9 на сто, което основно се дължи на по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор "Образование"), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 17 930,0 млн. лв., което представлява 42,4 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2019 г. са в размер на 16 416,7 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 499,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 13,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 413,1 млн. лв. или 61,7 на сто от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2019 г. от централния бюджет, възлиза на 717,5 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 11,7 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд.. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.