На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юни 2018 г. да бъде положително в размер на 1 739,0 млн. лв. (1,7 % от прогнозния БВП). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2017 г.

(По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец май 2018 г. е положително в размер на 1 421,6 млн. лв. (1,4 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 703,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 281,8 млн. лева.)

 

Приходите и помощите по КФП към юни 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 19 239,3 млн. лв. (50,3 % от годишния разчет), като спрямо юни 2017 г. се отбелязва ръст от 1 756,2 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 735,3 млн. лв. (10,3 %), а постъпленията в частта на приходите от помощи са близки до отчетените за шестте месеца на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2018 г. са в размер на 17 500,3 млн. лв., което е 44,5 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 15 737,3 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 576,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юни 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2018 година.

*Консолидираната фискална програма (КФП) съдържа разходите на публичната власт за едногодишен период. Наред с републиканския бюджет, в консолидираната фискална програма (КФП) влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).