Министерството на финансите очаква близо 3,25 млрд. лева излишък по консолидираната фискална програма към края на юли благодарение на положителното развитие при приходите и на относително ниското изпълнение на разходната част.

На база на предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2019 година да бъде положително и в размер на 3,2462 млрд. лева (2,8% от прогнозния БВП).

Основните фактори за формирането на прогнозираното превишение на приходите над разходите за първите седем месеца на годината са, от една страна, положителното развитие при приходите, а от друга - относително ниското изпълнение на разходите в резултат на концентриране на голяма част от инвестиционните и други разходи в третото и четвъртото тримесечие на 2019-а година, отбелязва финансовото министерство. Предвид посочените причини, традиционно бюджетното изпълнение през първото полугодие на годината се характеризира с превишение на приходите над разходите, докато през второто полугодие, и по-специално през последното тримесечие, се отчита отрицателно бюджетно салдо. Поради това бюджетното салдо за първите седем месеца на годината не може да бъде съотнесено към заложената годишна фискална цел, допълва Министерството на финансите.

Очаква се приходите и помощите по КФП към юли тази година да бъдат в размер на 25,9427 млрд. лева, което е 59,2% от годишния разчет и спрямо същия период на миналата година отчитат ръст с 3,3952 млрд. лева благодарение на ръст както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 1,7557 млрд. лева, неданъчните приходи - 1,0688 млрд. лева, а приходите от помощи и дарения - 570,7 млн. лева.

В същото време разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към седмия месец на тази година са в размер на 22,6965 млрд. лева, което представлява 49,0% от годишния разчет. Точно преди година разходите бяха в размер на 20,5325 млрд. лева, посочва Министерството на финансите, като номиналното нарастване през настоящата година се дължи основно на по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор "Образование"), на по-високи социални и здравноосигурителни плащания и други, отчита министерството.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31-ви юли 2019-а година, възлиза на 811,9 млн. лева, което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.