На база на предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2019 година да бъде положително и в размер на 1,4985 млрд. лева (1,3% от прогнозния БВП).

В структурно отношение позитивното салдо по националния бюджет нарасна двойно спрямо същия период на предходната година, след като към февруари 2018-а беше отчетен излишък по КФП в размер на 771,7 млн. лева (0,7 % от прогнозния БВП).

Очаква се приходите и помощите по КФП към февруари тази година да бъдат в размер на 7,2371 млрд. лева, което е 16,5% от годишния разчет и спрямо същия период на миналата година отчитат ръст с 1,0247 млрд. лева благодарение на силно повишение както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 212,1 млн. лв., неданъчните приходи - 388,2 млн. лв., а приходите от помощи и дарения - 424,4 млн. лв.

В същото време разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към втория месец на тази година са в размер на 5,7386 млрд. лева, което представлява 12,9% от годишния разчет. Точно преди година разходите бяха в размер на 5,4601 млрд. лева, посочва Министерството на финансите, като номиналното нарастване през настоящата година се дължи основно на по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, на по-големи разходи за персонал и за социални плащания.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28-и февруари 2019-а година, възлиза на 371,8 млн. лева, което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.