През май общият показател на бизнес климата се повишава с 1,3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в строителството и търговията на дребно, съобщи Националният статистически институт.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва приблизително нивото си от април. Очакванията на промишлените предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца остават благоприятни.

Показателят "бизнес климат в строителството" нараства с 6,9 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също се подобряват. Същевременно обаче анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането През последния месец се засилва негативното въздействие на фактора "недостиг на работна сила", като 51,9 на сто от мениджърите го посочват като основен проблем за дейността си. На второ и трето място остават затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Бизнес климатът в търговията на дребно се увеличава с 2,1 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията им са по-резервирани.

Показателят "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 2,2 пункта в резултат на неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобрява.