През 2017 г. КЗК е образувала общо 1117 производства, от които 139 по Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, 9575 по Закона за обществените поръчки и 21 - по Закона за концесиите. Парламентът прие годишния доклад за дейността на комисията за 2017 г.

Констатираните нарушения за отчетния период, свързани с нелоялната конкуренция, най-често са недобросъвестно поведение, противоречащо на общата забрана за нелоялна конкуренция. Следват нарушения, свързани с имитация и заблуждаваща реклама.

Постановени са няколко решения по новата забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.

Приоритетите на КЗК през 2017 г. са били да гарантира защитата и устойчивото развитие на пазарите и свободната стопанска инициатива. Комисията е положила съществени усилия за повишаване ефективността при контрола върху концентрациите на предприятия.

През отчетния период приетите от антимонополния орган определения и решения са общо 1445 /с 302 повече от 2016 г./, от които 847 решения и 598 определения.

КЗК е наложила глоби и имуществени санкции в размер над 12,5 млн. лв.

За 2017 г. в комисията са образувани три производства за установяване наличието или липсата на нарушение за забранени споразумения, решения и съгласувани практики от ЗЗК, като две от тях са образувани по собствена инициатива на КЗК , а третото - по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК.

През миналата година броят на решенията се е увеличил многократно спрямо 2016 г., което се дължи основно на големия брой образувани производства през предходните години, отчитат от антимонополния орган.

Комисията е установила наличието на условия, с които се ограничава възможността на застрахователните посредници да правят отбив на крайните си клиенти за сметка на собственото си възнаграждение. В тази връзка КЗК е образувала девет производства.

През 2017 г. са образувани осем производства за установяване наличието или липсата на нарушения, свързани със злоупотреба с монополно или господстващо положение, образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени. Постановени са 12 решения, наложени са имуществени санкции и глоби по четири от тях за над 6 млн.лв.

През 2017 г. със свое решения комисията е образувала производство за извършване на секторен анализ на пазарите на търговия с храни и бързооборотни стоки.

Образувани са и общо 81 производства, имащи за цел да установят дали има злоупотреба с по-силна позиция при договаряне /8 производства/ по ЗЗК.

През 2017 г. са подадени общо 87 жалби до Върховния административен съд срещу постановените от КЗК решения и определения. ВАС се е произнесъл окончателно с 48 решения и определения като с 33 оставя в сила актовете на комисията, връща една преписка за ново произнасяне и отменя изцяло 14 акта.

Председателят на икономическата комисия Петър Кънев /БСП/ препоръча на КЗК да използва по-пълноценно възможностите за образуване на производства по собствена инициатива. Забележката на Жельо Бойчев от левицата бе, че понякога КЗК не мери с един аршин - в едни случаи много бързо се произнася, в други - бави произнасянето си месеци наред. В тези си действия КЗК да бъде водена от отговорността, това е и сигнал към чуждите инвеститори, препоръча той.

Задоволство от съвместната работа с антимонополния орган през изминалата година във връзка с предложения и становища по законопроекти изрази председателят на правната комисия Данаил Кирилов.