На закрито заседание КЕВР прие Правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/, съобщиха от регулатора. Съгласно промените в Закона за енергетиката от 08.10.2019 г. КЕВР одобрява правилата по предложение на оператора на организирания борсов пазар.

Основната цел на приетите ПРОБПЕЕ е да се постигне сигурност и яснота в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията на електрическа енергия на организирания борсов пазар, като се регламентират правата и задълженията на търговските участници и на БНЕБ ЕАД, уточняват от КЕВР.

С правилата се обхваща цялостната дейност на борсовия оператор, включително на трите пазарни сегмента - "Ден напред", "В рамките на деня" и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия чрез двустранни договори. В отделни глави са регламентирани процедурите за регистрация и достъп на търговските участници до електронните системи за търговия и сетълмент, правилата за оттегляне, отстраняване и изключване на търговски участници от борсовия пазар, реда, начина и условията за осъществяване на търговия на отделните пазарни сегменти. Уточнени са действията, пораждащи финансови взаимоотношения и финансови задължения, както и предоставяните услуги по сетълмент на всички сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия. В ПРОБПЕЕ е уредена и отговорността на търговските участници при неизпълнение на задължения, произтичащи от участието им на борсовия пазар, както и от сключени договори за търговия на този пазар, допълниха от регулатора.

С разпоредбите на глава "Правила за поведение" се създават условия за нормалното и сигурно функциониране на борсовия пазар и се регламентират правилата за прозрачно осъществяване на сделките и за сигурност на предоставяната в тази връзка информация. Регламентирани са забрани за манипулиране на пазара и за търгуване с вътрешна информация, произтичащи от изискванията на Регламент /ЕС/ номер 1227/2011 /REMIT/ относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, се посочва в съобщението.