Положителна промяна се отчита на ключовите макроикономически индикатори в социалното и икономическото развитие на България през периода 2012-2017 г. Това се дължи основно на общата динамика на развитието на страната след 2012 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС, които, макар и частично, възстановяват в известна степен растежа от преди 2009 г. Това показа анализът на резултатите от междинната оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България /НСРР/ за периода 2012-2022 г., одобрена от Министерския съвет, съобщи пресслужбата на кабинета.

Анализът на изпълнението на НСРР 2012-2022 г. показва, че определената в нея рамка на политиката за регионално развитие на страната като цяло се изпълнява, като основен принос имат инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Отчита се постигнат напредък над планираното по реализация на два от приоритетите - икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда, както и социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие на човешкия капитал, чрез реализираните проекти за изграждане и реконструиране на сгради и обекти на културата и обекти и инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време, допълниха от МС.

Паралелно с дискусиите на ниво ЕС, трябва да започне процесът на подготовка на стратегическите и програмните документи по политиката за регионално развитие. Това са препоръките в междинния доклад за подготовка на следващия програмен период след 2020 г., пише в съобщението.