Правителството одобри пакет от общо 1528 мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Промените са вдъхновени от наблюдения на администрацията "отвън" и са базирани на данни от посещения в 3700 точки за предоставяне на услуги от всички централни администрации и техните териториални звена, включително всички областни, общински и районни администрации.

За първи път във фокуса попадат и т.нар. доставчици на обществени услуги - болници, детски градини, училища, висши училища, библиотеки, музеи, пощи, електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикационни дружества и др., съобщиха от правителствената пресслужба.

Планът за привеждане на мерките в действие изисква до края на годината министрите да организират заличаване или вписване в Административния регистър на предоставяните административни услуги, а в срок до 31 март 2019 г. да изготвят и внесат за одобрение от Министерския съвет проектите за изменения на закони и подзаконови нормативни актове във връзка с предприетите промени. Заместник министър-председателят, отговорен за административната реформа, ще внася отчет за изпълнението на мерките на всеки три месеца. Прилагането им ще бъде проследявано и чрез проучване по метода "Таен клиент".

Мерките са групирани условно в няколко направления:

Услуги за бизнеса за намаляване на регулаторната тежест

В тази група влизат услуги за удостоверения и справки, които администрацията ще набавя вътрешно и по служебен път чрез обмен на информация, достъп до регистри и др. Например ще има възможност за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения към общините чрез проверка в информационната система по чл.5а от ЗМДТ, поддържана от Министерството на финансите. Такава служебна проверка ще може да се прави и за данъчните оценки, включително при заявяване и получаване от нотариус. Друга масова услуга, която се предоставя над 500 000 пъти годишно - удостоверението за характеристики на земеделски земи - ще се извършва чрез служебна проверка в районите с кадастрална карта.

Администрацията ще проверява служебно и разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация, ще прави справка за наличието на персонал (без да се представят трудови договори). Ще бъде премахнато изискването за подпечатване на заявления на юридически лица с печат, освен ако това изрично не е предвидено в закон. Предвижда се също увеличение в срока на валидност на издадени документи (лицензи, разрешения, регистрации и др.), например Акредитация на органи по сертификация на продукти и услуги от Българската служба за акредитация, както и намаляване на сроковете за издаване на някои документи. За 68 услуги са формулирани препоръки за намаляване на сроковете и съобразяването им с изискванията на АПК.

Услуги за гражданите за качество на обслужването

В тази група са включени мерки за обслужване на едно гише, намаляване на изискваните от администрацията удостоверения и прилагане на служебното начало, комплексно административно обслужване.

Така например по отношение на документите за образование ще бъде засилено служебното начало и ще отпадне необходимостта от предоставяне на дипломи за средно и висше образование, както и дипломи, придобити в чужбина. По аналогия с отпадането на декларирането на нов автомобил, подаването на данъчни декларации в общините при придобиване на имот ще бъде преустановено. При изповядване на сделка нотариусът ще вписва сделката в Имотния регистър, а общините ще бъдат уведомявани служебно. За издаването на удостоверение за раждане ръководителите на лечебните заведения ще уведомяват по електронен път общините, а те ще издават удостоверението на базата на уведомлението, без да се заявява услугата отново. Ще се разгледа и опция удостоверение за раждане и препис-извлечение от акт за смърт да могат да се получават директно от лечебното заведение, а не да се ходи в общината. Ще се създаде възможност за издаване на удостоверение за наследници, в което не се вписват всички наследници, а само едно отделно лице, за което се удостоверява, че е наследник. По този начин това удостоверение ще важи безсрочно.

Ще отпадне необходимостта от смяна на регистрационните табели на автомобили при смяна на постоянния адрес на собственика и при закупуване на автомобил с регистрация в друга област. Ще бъде премахната шестмесечната валидност на скиците, издавани от общините. Те ще стават безсрочни и ще важат до промяна.

Заличаване на административни услуги, включително такива, които са незаконосъобразни (без правно основание). Предложени са 322 услуги за заличаване от Регистъра на услугите. Част от тях ще продължат да бъдат извършвани като дейности от съответните администрации. Например се предвижда да отпадне дублирането на регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, която сега се извършва и от общински администрации, и от Българската агенция по безопасност на храните.

Вписване на услуги - предимно услугите на болници, училища, електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикационни дружества и други организации, предоставящи обществени услуги. Това е първата стъпка за прилагане от тяхна страна на предвидените преди години законови приложения, които изравняват някои стандарти за техните услуги с тези на администрацията. Така например статут на услуги ще получат десетки и сега извършващи се дейности като издаване на академични справки и свидетелства за специализации; свързване, проверки за редовност, възстановяване на подаването на комунални услуги като водоснабдяване, електроснабдяване и газоснабдяване; сключване на застрахователен договор, издаването на негов дубликат, заявяването на застрахователна претенция, както и много други.

Трансформиране на услуги във вътрешно-административни

Това означава, че администрациите ще стандартизират и синхронизират сходни услуги, които предлагат. Така ще бъдат премахнати различията в сроковете и процедурите, в броя и вида на изискваните документи и данните, които се попълват от гражданите. По този начин се установява пряка комуникация между администрациите и гражданинът спира да бъде посредник и куриер между тях.

Предложени са 158 удостоверителни административни услуги, които следва да се предоставят единствено като вътрешно-административни, като се прекрати заявяването на услугата от отделни лица и организации. Сред тях са сключването на договор за присъединяване на обекти на клиенти към електрическата, към газопреносна и/или газоразпределителна мрежи. Издаването на удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж за периода на обучение във висше или полувисше училище и за времето на докторантура, издавано от НОИ, също ще бъде вътрешно-административна услуга. Това важи и за удостоверението за български произход, издавано от Държавна агенция за българите в чужбина. За тази услуга ще отпаднат Акт за раждане и Документ за доказване на българския произход на заявителя. Когато тези документи са издадени от български орган, същите ще могат да бъдат изискани служебно от съответната администрация. По същата логика редица услуги се предвижда да преустанови изискването за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК.