През третото тримесечие на 2020 г. индикаторът на икономическата активност (ИИА) отново отчете спад, съобщиха от Министерството на финансите. През разглеждания период индикаторът се понижи до -2.2. Припомняме, че през второто тримесечие на годината индикаторът продължи да се понижава до -1.46, при -0.43 през първото тримесечие, под влияние на въведените ограничителни мерки за овладяване на пандемията.

Най-силен негативен ефект върху индикатора се наблюдаваше по линия на по-неблагоприятните нагласи на предприемачите за бизнес средата, в т.ч. бизнес климат в страната, осигуреност с поръчки и очаквания за заетостта в промишлеността, както и външната среда, оценена чрез реалния ръст на БВП в ЕС 27.

Цикличната позиция на ИИА е в съответствие с цикличните колебания в еврозоната, отбелязват от ресорното ведомство.

През третото тримесечие на 2020 г. индикаторът за оценяване на икономическата активност в еврозоната - €-coin се понижи до най-ниското си ниво от 2009 г., в резултат на отслабените промишлено производство и международна търговия. След това, обаче, бяха отчетени положителни развития. Оценката за цикличния позиция на еврозоната вероятно ще достигне положителна стойност през четвъртото тримесечие.

Припомняме, че €-coin започна да се повишава през септември и октомври, подкрепен от започналото частично възстановяване на потреблението и активността в промишлеността. Нещо повече, през ноември той дори премина на положителна територия, което отразяваше силното възстановяване на реалния БВП в еврозоната през третото тримесечие. Въз основа на оценената висока степен на синхронизация между €-coin и ИИА (0.7 в текущия период), може да се очаква цикличната позиция на българската икономика също да се подобри през следващите месеци, смятат финансовите анализатори.