2,69 млрд. лева е излишъкът в бюджета към септември, сочат предварителните данни на финансовото министерство.

Приходите и помощите по КФП към септември 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 29,2 млрд. лева, като спрямо деветмесечието на 2017 г. се отбелязва ръст от над 3 млрд. лева.

Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,766 млрд. лева - 11%. Увеличение се отчита и при постъпленията от помощи, които нарастват с 282,2 млн. лева, отбелязват от министерството.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2018 г. са в размер на 26,514 млрд. лева, което е 67,4% от годишния разчет.

За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 23,731 млрд. лева.

Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи, обясняват от ведомството.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 822,9 млн. лв.