Общият доход на домакинствата нараства, но по-бавно от общия разход. Това е видно от данните на Националния статистически институт (НСИ) към края на първото тримесечие на годината.

В края на март общият доход на лице от домакинство е бил средно 1 830 лв., като нараства с 6.9% на годишна база.

Най-висок относителен дял в доходите заема работната заплата (55.2%), следвана от доходите от пенсии (31.3%) и от самостоятелна заетост (5.5%). Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3.3 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 3.6 процентни пункта, отбелязват от НСИ.

Ето как се променят доходите за период от 1 година:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1002 на 1011 лв. (с 0.9%). 
 • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 96 на 100 лв. (с 3.9%). 
 • Доходите от пенсии се увеличават от 473 на 574 лв. (с 21.2%). 
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 50 на 57 лв. (с 15.0%).

Снимка: НСИ

През първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура - 0.5%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. също нараства. В края на март той е 1 607 лв., като се увеличава с 8.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година. 

Най-голямото перо в разходите са тези за храна и безалкохолни напитки (28.4%), следвани от разходите за жилище (19.5%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и транспорт и съобщения (11.6%).

Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 2.6 процентни пункта. За сметка на това делът на разходите за жилище се увеличава с 2.1 процентни пункта, делът на разходите за облекло и обувки - с 0.9 процентни пункта, а делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0.8 процентни пункта.

Ето как се променят разходите за 1 година:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 461 на 456 лв. (с 1.1%). 
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 65 на 67 лв. (с 2.6%).
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 35 на 53 лв. (с 52.1%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 258 на 313 лв. (с 21.2%).
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 102 на 111 лв. (с 9.3%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 172 на 186 лв. (с 8.3%). 
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 47 на 63 лв. (с 34.6%). 
 • Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 218 лева.

Снимка: НСИ