Работна група ще направи през есента предложения за промяна на трудовото законодателство, каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който участва в откриването на форум "Синдикални политики за устойчива заетост, достоен труд и преодоляване на нарастващата несигурност на работното място".

Форумът се организира от Конфедерация на труда "Подкрепа" в рамките на обучителната програма на Европейския работнически център EZA.

Петков коментира подновеното днес искане на КТ "Подкрепа" за ограничаване на сумираното изчисляване на работното време. Министърът каза, че работната група, която работи в момента по въпросите за колективното трудово договаряне ще разгледа и темата за сумираното изчисляване на работното време по искане на синдиката. Бисер Петков припомни, че в през май имаше готовност с малък пакет от промени в Кодекса на труда, като един от въпросите в пакета беше свързан и с тази тема, но той не получи подкрепа. Това, което беше направено по-рано, е да се усъвършенства механизмът за отчитане на сумираното работно време чрез промени в наредбата. Дискутират се въпроси, свързани с това доколко сумираното изчисляване се прилага в сектори, в които обективна потребност не съществува.

При откриването на форума Бисер Петков отбеляза, че през последните години усилията на българското правителство са насочени към поддържане на финансова стабилност, привличане на нови инвестиции и увеличаване на доходите, като това са основните предпоставки за осигуряване на устойчива заетост и достоен труд. По думите му вече са налице и резултати от прилагането на тези политики- нарастваща заетост и намаляваща безработица, достигаща рекордно ниски нива - до 4,2 на сто по данни на националната статистиката и устойчив ръст на средната работна заплата около 10 процента годишно, като това е един от най-високите темпове на растеж в ЕС.

В нашето съвремие трудът е повлиян от настъпващата четвърта индустриална революция, отбеляза Петков. Той допълни, че основните предизвикателства са свързани с демографските промени, необходимостта от преход към устойчивост на околната среда и нарастващото влияние на цифровите технологии върху труда и промяна на моделите на производство, работа и трудови отношения във все по-глобализиращата се световна икономика.

Засилващата се дигитализация на обществото и икономиката води до повишаване на разнообразието от режими на работа, нови бизнес модели, посочи Петков.

Той подчерта, че дигиталната трансформация поставя нови изисквания към професионалния профил на работната сила, свързани с притежаването на необходимите цифровите умения, които придобиват ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и намиране на работа.

По думите на министъра предизвикателствата, пред които е изправен пазарът на труда във всяка държава -членка на ЕС, са свързани с намирането на правилния подход за устойчива заетост и достоен труд, за да се избегне несигурността на работниците и ограничаването на социалните им права. Според министър Бисер Петков водещи за развитието на индустриалните отношения в Европа трябва да са принципите заложени в Европейския стълб на социалните права. Изпълнението на практика на принципа, свързан със социалния диалог и насърчаването на социалните партньори да договарят и да сключват колективни споразумения, ще позволи изпълнението на общите цели на ЕС за изграждането на конкурентна икономика, която ще осигури пълна заетост и социален прогрес, заяви министър Петков. Добрият социален диалог сближава позициите на бизнеса, на работната сила и държавата и по този начин става гарант за взаимноприемливото регулиране на трудовите отношения, каза Петков и допълни, че той трябва да се развива и усъвършенства.