Правителството одобри доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2020 година, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2020 г. е положително в размер на 1 610,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 098,9 млн. лв. и по европейските средства в размер на 511,4 млн. лева.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към 30 юни 2020 г. са в размер на 21 431,6 млн. лв. или 48,3 % от годишните разчети, като отчитат спад от 3,8 на сто спрямо същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2020 г. възлизат на 19 821,4 млн. лв., което е 41,4 на сто от годишните разчети.

Размерът на фискалния резерв към средата на 2020 г. е 9,89 млрд. лв., в т.ч. 9,84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.