Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация в България остава задоволителна, а очакванията им са запазване на темпа на икономическия растеж и през четвъртото тримесечие на 2019 година. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания".

Претеглената обща балансова оценка на анкетираните финансови посредници относно темпа на икономически растеж през третото тримесечие се запазва на сходно ниво в сравнение с предходното издание на бюлетина, като най-оптимистични оценки сред финансовите посредници имат управляващите и пенсионно осигурителни дружества.

Докато индексите на промишленото производство и търговията на дребно отчитат забавяне средно за периода юли - август, растежът на строителната продукция се ускорява спрямо същия период на предходната година в резултат на благоприятното развитие при сградното строителство.

По-голямата част от анкетираните очакват темпът на икономически растеж през четвъртото тримесечие на 2019-а година да остане на нивото от предходното тримесечие. Същевременно, претеглената балансова оценка се понижава спрямо предходното издание и отчита отрицателна стойност, но остава близо до нулата.

Консолидираният резултат е в съответствие с последните данни от бизнес наблюденията на Националния статистически институт. Общият показател на бизнес климата се понижава през октомври 2019 година поради по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно. При услугите продължава да се наблюдава подобрение в резултат на оценките за настоящото бизнес състояние на предприятията, но очакванията са по-резервирани.

Анкетираните финансови посредници очакват слабо увеличение на инфлацията през четвъртото тримесечие. В подкрепа на очакваната малко по-висока инфлация през последното тримесечие на настоящата година са повишенията на цените на петролните фючърси. Напредъкът в търговските преговори между САЩ и Китай също подкрепя текущо цените на петрола. Техните равнища обаче не се очертава да бъдат по-високи спрямо четвърто тримесечие на 2018 година. От друга страна, притесненията за забавяне на китайската икономика ограничава нарастването на цените на суровините.

Финансовите посредници очакват известно забавяне на годишния растеж на заетостта през последните три месеца на годината.

Очаква се валутният курс на лева спрямо долара през четвъртото тримесечие да се промени в посока на леко поскъпване на българския лев, показват осреднените резултати от последното допитване до финансовите посредници. След две тримесечия на засилване на позицията на долара, в настоящето издание повече от половината запитани изразяват очаквания за промяна в тенденцията.

Относно динамиката на основния лихвен процент (ОЛП), общото очакване на анкетираните финансови посредници показва категорично запазване на нулевото му равнище до края на настоящата година. Балансовата оценка обаче се понижава спрямо предходното проучване и вече е на отрицателна територия.

Ново понижение на лихвените проценти по депозити и в трите основни валути (лева, евро и щатски долари) прогнозират участниците в анкетата за четвъртото тримесечие на 2019 година. Въпреки че все още преобладават мненията за запазване на текущите нива, делът им в настоящото проучване се понижава за сметка на очакващите понижение на лихвите.

Финансовите посредници са слабо оптимистични относно динамиката на борсовите индекси на БФБ през четвъртото тримесечие. Оценките им се повишават леко спрямо предходното издание, когато очакванията им бяха близо до неутралното ниво. Същевременно положителната балансова оценка може да отразява очакванията, че новото разхлабване на паричните политики на основните централни банки по света ще подкрепи глобалната борсова търговия.