Препоръчваме на Европейската комисия да преразгледа своята "Водородна стратегия", без влиянието на лобитата, търсещи субсидии, като признае, че масовото производство на водород от променливи възобновяеми източници (променливо производство) е илюзия, и да анализира потенциала на ядрената енергия като обещаващ път за производство на напълно декарбонизиран водород. Това пишат в призива си 14 учени и инженери от администрацията на Европейската комисия, които вече не са част от системата.

Според тях, ЕК рискува да загуби доверието с предложената си "Водородна стратегия", насърчавайки използването на този газ (труден и скъп за производство) като енергиен курс, за справяне с прекъсванията на вятърна и слънчевата енергия (поради променливия характер на производството на тези източници - б.р.). Особено ако истинската цел е пълно декарбонизиране на икономиката и драстично намаляване на използването на изкопаемите горива.

3е-news.net

Подписалите призив припомнят, че ЕК има дългогодишен опит по въпроса за водорода. Започвайки през 1969 г. в Ispra, където Съвместен изследователски център проучва производството и употребата на водород. Генералната дирекция за изследвания продължи с пълна изследователска програма. Законите на физиката и химията са такива, каквито са, изследователи и инженери след многобройни анализи, тестове и демонстрации стигнаха до заключението, че ниската ефективност и високите икономически разходи по това време ограничават обхвата на индустриалното използване на водорода като енергиен курс. Би било полезно да се върнете към тези предишни резултати от изследването, преди да размишлявате за бъдещето, препоръчват учените и инженерите.

По-късно във времето, за да се справим с петролните кризи и след това в подкрепа на прилагането на Протокола от Киото, темата се върна в дневния ред. В резултат на това в началото на хилядолетието се установи трансатлантическо сътрудничество на високо равнище между Комисията и САЩ, без обаче това да доведе до по-голямо разгръщане на промишлеността.

Сега виждаме Комисията, без да е извършила пълна оценка на въздействието, поднови темата за водорода съгласно Зелената сделка, по-специално като ключов елемент за широкото внедряване на неравномерните възобновяеми енергии, дори предвижда възможността за производство на "зелен" водород в Африка и за използването му в Европа ... Африка, където повече от половината население няма достъп до електричество.