Възстановяването на данъка върху добавената стойност (ДДС) - важна част при използването на средства на ЕС за сближаване, предразполага към грешки, съобщи Европейската сметна палата. Не следва повече да се възстановява ДДС, свързан с разходи за сближаване, след 2020 г., се посочва в становището.

Разходите на ЕС в областта на сближаването често включват субсидии за купуването на стоки или услуги, а ДДС върху тези покупки може да представлява близо една пета от общите разходи на проекта. Основното правило е, че ДДС е допустим за съфинансиране от ЕС, единствено ако не подлежи на възстановяване съгласно националното законодателство.

След оценка на данните, събирани в продължение на няколко години, палатата отбелязва, че възстановяването на ДДС е не само чест източник на грешки, но може да води до неоптимално използване на средствата на ЕС. Това се отнася особено за обществените служби, които получават подпомагане от ЕС, като националните, регионалните и местни власти.

Палатата отбелязва, че дадено министерство от държава в ЕС може да изпълнява проект за изграждане на инфраструктура и да заяви ДДС като допустим разход за възстановяване от общностния бюджет. Същевременно държавата ще получи приходи от възстановяване на ДДС по системата за събиране на такси по проекта. В този случай възстановяването на средствата ще доведе до "свърхкомпенсиране" на действителните разходи, извършени от държавата.

В предложението си за законодателство в областта на сближаването след 2020 г. Европейската комисия предлага ДДС, независимо дали подлежи на възстановяване или не, да се възстановява за проекти на стойност под пет милиона евро. Палатата поддържа изразеното вече становище, че ДДС не следва да се възстановява на обществени служби и предлага промяна на законодателното предложение.

ДДС е косвен данък върху потреблението на стоки и услуги в ЕС. Обичайните ставки за ДДС в ЕС са от 17 на сто в Люксембург до 27 на сто в Унгария.