Европейската комисия, в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), стартира днес фонда "BlueInvest". На конференцията "BlueInvest Day" в Брюксел Ема Наваро, заместник-председател на ЕИБ, и Виргиниюс Синкявичюс, комисар за околната среда, океаните и рибарството, лансираха фонд за капиталови инвестиции с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика, съобщи ЕК.

Фондът "BlueInvest" ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово участие, чийто стратегически фокус е подпомагане на новаторски проекти в синята икономика. Този сектор може да играе важна роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Новата програма се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа.

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия - от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с морската икономика. Синята икономика включва множество обещаващи предприятия на ранен етап на развитие - често създадени с подкрепата на финансирани от ЕС програми за НИРД. Тези предприятия разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии и много други.

Новият програмен фонд се допълва от платформата "BlueInvest" на Европейската комисия, която подпомага инвестиционната готовност и достъпа до финансиране на предприятията на ранен етап на развитие, МСП и разрастващите се предприятия. Чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство Комисията финансира и допълнителна схема за безвъзмездна помощ с бюджет 40 млн. евро, предназначена да подпомага МСП от синята икономика при разработването и пазарната реализация на новаторски и устойчиви продукти, технологии и услуги.

Европейският комисар за околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: "Океаните са първите, които изменението на климата засяга, но същевременно решения на предизвикателствата, които изменението на климата поставя, се крият във всяка отделна морска индустрия Ч като се започне от рибарството и аквакултурите, мине се през енергията, генерирана от разположените в морето съоръжения с използване на силата на вятъра, вълните и приливите и отливите, и се стигне до синята биотехнология и редица други области на иновации. Фондът за капиталови инвестиции с бюджет 75 млн. евро е средство за отключване на потенциала на синята икономика както с приноса си към европейския "Зелен пакт", така и с осигуряването на икономически растеж на европейските МСП, разработващи иновативни и устойчиви продукти и услуги."

Заместник-председателят на ЕИБ Ема Наваро, отговаряща за синята икономика, заяви: "Океаните са жизненоважни за живота на Земята. Те обаче са застрашени и трябва да бъдат защитени. Ето защо разработваме иновативни решения за финансиране в подкрепа на синята икономика. Такива решения ще ни позволят да осигурим финансиране за защитата на океаните и за превръщането на моретата в устойчив икономически ресурс. Фондът "BlueInvest", който лансираме днес, ще има важен принос за мобилизирането на частни инвестиции в този сектор и за лансирането на проекти от ключово значение. Той е поредното значимо партньорство между ЕИФ и Европейската комисия."

Главният изпълнителен директор на ЕИФ Ален Годар заяви: "Океаните крият огромен потенциал за икономически растеж, но този растеж трябва да бъде устойчив. Инвестициите в синята икономика, които подписахме днес, са знак за това как публичните средства в ЕС се използват за привличането на частни инвестиции и стимулиране на развитието на този сектор. Радвам се, че вече можем да лансираме фонда "BlueInvest", който с подкрепата на допълнителен частен капитал ще допринася за постигането на целите на програмата на ЕС за действия в областта на синята икономика".

 

Контекст

 

"BlueInvest" е инициатива на Европейската комисия, която има за цел да подобри достъпа до финансиране и инвестиционната готовност на новосъздадените предприятия, на предприятията на ранен етап на развитие, както и на малките и средните предприятия Ч дейността на които е свързана със синята икономика. Инициативата обхваща създаване на общност в интернет, подпомагане на инвестиционната готовност на бизнеса и на инвеститорското участие, организиране на прояви, създаване на академия и събиране на проекти.

ЕИБ е институцията на Европейския съюз за дългосрочно финансиране. Тя се притежава от държавите членки. ЕИБ отпуска дългосрочни заеми за осигуряване на инвестиционна стабилност за проекти, с които се допринася за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС.

ЕИФ е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подкрепя европейските микро-, малки и средни предприятия, като подпомага достъпа им до финансиране. ЕИФ проектира и разработва едновременно рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.