Mинистърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед за извършване на проверки от страна на Регионалните инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ и Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.

Проблемите със залежалите пестициди датират от 1990 г. и са в резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК. В рамките на проекта "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" в съоръжения във Франция, Швейцария, Германия и Белгия са обезвредени 3750 тона негодни за употреба пестициди и са почистени 70 склада на територията на цялата страна.

Състоянието на останалите непочистени складове е необходимо да бъде точно определено и редовно проследявано, тъй като неправилното съхраняване на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност може да причини почвено замърсяване и да наруши качеството на прилежащите води.

Заповедта на министъра цели осигуряване на превенция на негативните въздействия върху човешкото здраве и околната среда, както и предприемане на спешни мерки в случай на констатиран висок риск от замърсяване.

Разпоредената проверка идва след като стана ясно, че торове са замърсили водата в канала в Хасковско, който се влива в река Марица, и  доведе до смъртта на 29 крави. Животните починаха минути след като са пили вода от канала.