Европейската комисия съобщи, че е решила днес да продължи с наказателните процедури, като изпрати мотивирани становища до България, Кипър, Чехия, Унгария и Швеция за това, че не са съобщили какви мерки предвиждат за въвеждане в националното законодателство на правилата на ЕС за обществените поръчки за чисти превозни средства.

ЕС постави цел за дял на чистите превозни средства в общия брой на превозните средства, осигурявани с обществени поръчки до 2030 година. Държавите имат право да прилагат пълна гъвкавост, когато решават как да изпълнят целите, и трябваше да приложат европейските правила до 2 август 2021 година.

ЕК дава два месеца за отговор, а след това може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

През 2019 г. ЕС прие обвързващи цели за превозни средства с нулеви и ниски емисии при възлагането на обществени поръчки във всяка държава членка. Новите правила повишат пазарната сигурност, стимулират иновациите и насърчават конкурентоспособността на европейската промишленост в световен мащаб. Чистите превозни средства играят ключова роля за намаляването на емисиите на парникови газове и на замърсители на въздуха, което ще спомогне ЕС да спази ангажиментите си по Парижкото споразумение.

Определението "чисто превозно средство" се основава на стандартите за емисии на CO2, като е предвиден нулев праг на емисии на CO2 от 2026 г. нататък, и използване на алтернативни горива. Освен това има подцели за автобусите с нулеви емисии. Обхватът на правилата е разширен по отношение на включените практики за възлагане на обществени поръчки. Новите правила трябва да се прилагат и за по-широк кръг от услуги, включително услуги за обществен пътен транспорт, специализирани пътнически услуги, събиране на отпадъци и пощенски и колетни услуги. Държавите членки на ЕС разполагаха с две години, в рамките на които да приемат национални разпоредби.

Жълт картон и за отворените данни

Европейската комисия съобщи, че продължава наказателните процедури срещу България, Белгия, Чехия, Хърватия, Унгария, Латвия, Холандия, Австрия, Словакия и Швеция с изпращане на мотивирани становища, за да научи как прилагат правилата на ЕС за отворените данни и повторното използване на обществени данни.

Въпреки че крайният срок за въвеждане на общите правила изтече на 17 юли 2021 г., посочените държави все още не са съобщили необходимата информация.

Правилата, приети на 20 юни 2019 г., целят използване на предимствата от събирането на данните. С тези правила се цели намаляване на пречките за навлизане на пазара на малки и средни дружества с намаляване на разходите за повторно използване на данни. Това насърчава разработването на нови решения като приложения за движение, повишава на прозрачността и достъпа до бюджетно финансирани изследователски данни, служи за развитието на нови технологии.

Ако до два месеца държавите не изпратят удовлетворителен отговор, ЕК може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС, се отбелязва в съобщението.