Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на България през февруари са 21,9 млн. евро и се увеличават над два пъти на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение - през втория месец на миналата година те бяха 7,8 млн. евро.

От 1 януари до 28 февруари в страната са направени вложения за 437,6 млн. евро, но те намаляват с 674,1 млн. евро спрямо първите два месеца на миналата година, изчисляват в централната банка.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е на минус с 574,3 млн. евро за периода от януари - февруари 2019 г. Той е по-нисък с 456,6 млн. евро от дяловия капитал за първите два месеца на миналата година, който беше на отрицателна територия със 117.7 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0,02 млн. евро, при положителен нетен поток от 4,7 млн. евро за януари 2018 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Украйна (0,1 млн. евро) и Казахстан (0,1 млн. евро), докато тези на Русия намаляват (с 0,3 млн. евро).

За януари - февруари 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 136,7 млн. евро, при 310,8 млн. евро за януари - февруари 2018 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари - февруари 2019 г. са от Ирландия (70 млн. евро), Холандия (43,3 млн. евро) и Люксембург (33,4 млн. евро).