През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7705 лв. и нараства с 10.0% спрямо 2020 година. През с.г. българските домакинства са изразходвали 7042 лв. средно на лице, което е с 13.2% повече в сравнение с 2020 година.

За последните десет години (2012 - 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти.

През периода 2012 - 2021 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • Доходът от работна заплата през 2021 г. е 4 379 лв. и се увеличава с 11.5% спрямо 2020 г., а нарастването му в сравнение с 2012 г. е 1.9 пъти;
  • Доходите от пенсии за последната година са 2 311 лева. Те нарастват с 14.5% спрямо 2020 г. и 2 пъти в сравнение с 2012 година;
  • Доходите от самостоятелна заетост през 2021 г. са 401 лв. и намаляват със 7.6% спрямо 2020 г., а спрямо 2012 г. нарастват с 21.5%;
  • Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 49 лв. и се увеличава спрямо 2020 г. с 6.5%, а в сравнение с 2012 г. намалява с 55.0%;
  • Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2021 г. са 192 лева. Те намаляват с 5.9% спрямо 2020 г. и се увеличават с 31.5% спрямо 2012 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2021 г. той е 56.8%, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 4.1 процентни пункта повече спрямо 2012 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 32.5% от общия доход на домакинствата през 2021 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 30.0%, който е с 1.2 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 3.3 процентни пункта повече в сравнение с 2012 година.

През 2021 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 5.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2020 г. и с 2.4 процентни пункта спрямо 2012 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.6% и намалява спрямо 2020 г. с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2012 г. намалението е с 1.9 процентни пункта.

Разходи на домакинствата

През 2021 г. българските домакинства са изразходвали 7 042 лв. средно на лице, което е с 13.2% повече в сравнение с 2020 година. За периода 2012 - 2021 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.7 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 83.6% през 2012 г. на 82.2% през 2021 година.

През периода 2012 - 2021 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на лице от домакинство:

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2021 г. са 2 057 лв., или с 9.9% повече спрямо 2020 г. и с 51.8% повече в сравнение с 2012 година;

Разходите за облекло и обувки през 2021 г. са 256 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 36.2%, а спрямо 2012 г. - 2 пъти;

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 307 лева. В сравнение с 2020 г. нарастват с 16.6%, а спрямо 2012 г. се увеличават 1.7 пъти;

За здравеопазване през 2021 г. cа изразходвани 442 лв. - с 13.9% повече от 2020 г. и 2.1 пъти повече спрямо 2012 година;

За транспорт и съобщения през 2021 г. са похарчени 798 лв., което е с 14.0% повече от 2020 г. и 1.8 пъти повече спрямо 2012 година;

Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2021 г. са 312 лева. В сравнение с 2020 г. те се увеличават с 24.8%, а спрямо 2012 г. - 1.9 пъти;

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 926 лв. и се увеличават със 7.7% в сравнение с 2020 г., а спрямо 2012 г. нарастват над 2 пъти.

През 2021 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.2%, което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2020 г. и с 4.2 процентни пункта по-малко спрямо 2012 година.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, се увеличава с 0.5 процентни пункта през 2021 г. спрямо 2020 г., а в сравнение с 2012 г. е без промяна.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13.2% от общия разход през 2021 г., което е с 0.6 процентни пункта по-малко в сравнение с 2020 г. и с 2.2 процентни пункта повече спрямо 2012 година.

Относителният дял на разходите за здравеопазване нараства с 0.1 процентни пункта през 2021 г. спрямо 2020 г. и с 1.1 процентни пункта спрямо 2012 година.

През периода 2012 - 2021 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 11 - 12%.

Потребление на домакинствата

През 2021 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2020 година.

Средно на лице от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2.2 кг и на кисело мляко с 0.7 килограма. Увеличава се консумацията на зеленчуци с 2.9 кг, на плодове с 2.7 кг, на месо с 2.3 кг, на месни произведения с 1.2 кг, на прясно мляко с 1.2 л, на безалкохолни напитки с 6.6 литра.

На годишна база потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки остава без промяна - 31.7 литра.

Покупателна способност на домакинствата

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 г. спрямо 2020 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е нараснала покупателната способност при картофите, яйцата, ябълките и свинското месо.

Жилища, жилищни условия и снабденост със стоки за дълготрайна употреба

През 2021 г. в собствено жилище живеят 90.8% от домакинствата, а 5.5% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3.7% от наблюдаваните домакинства - 2.5% на свободен и 1.2% на общински наем. Второ жилище притежават 8.0% от домакинствата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92.2% от домакинствата, като 69.6% са изградени в периода 1961 - 1990 година. Преди 1961 г. са построени 22.6%, а след 1990 г. - 7.9% от жилищата.

65.2% от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (70.4% в градовете и 49.7% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 23.3% от домакинствата в градовете и 48.3% в селата.

Гаражи имат 23.4% от домакинствата в страната (20.1% в градовете и 33.3% в селата). С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 82.5% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата.

Централна канализация имат 44.7% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 97.9%.

Тоалетна вътре в жилището имат 81.8% от домакинствата в селата и 97.9% в градовете.

С централно отопление (парно или газ) са 21.0% от жилищата в страната, съответно 27.7% в градовете и 1.0% в селата.

Автомобили имат 56.2% от наблюдаваните домакинства, като 5.7% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 8.3% от домакинствата, а 35.4% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 99.4% от домакинствата, а 32.7% имат по два и повече телевизора.

На второ място е хладилната техника - 99.3% от домакинствата в страната (99.7% в градовете и 98.3% в селата) имат хладилник и/или фризер.

Автоматична перална машина притежават 96.2% от домакинствата, 1.8% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2.0% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 1.6%, а 85.1% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона).

Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 12.2% от наблюдаваните домакинства.