Обемът на преките чуждестранни инвестиции в Плевен и региона е нараснал с една пета за период от една година. Това показва анализ на Националния статистически институт, предоставен на БТА от Териториалното статистическо бюро (ТСБ) "Северозапад" в Плевен.

Според обобщени данни преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор на област Плевен към 31 декември 2017 г. са възлизали на 226.5 млн. евро. Това е с 20.7 на сто повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е бил 0.9 на сто. Сравнено за територията на Северозападния район, делът на преките чуждестранни инвестиции в Плевен е висок - 40.4 на сто от всички инвестиции в рамките на района. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема четиринадесето място в страната.

Традиционно инвестициите са най-големи в промишлеността на Плевен и региона

През 2017 година най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността - 215.5 млн. евро, или с 33.1 на сто повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените преки чуждестранни инвестиции е секторът на услугите. В него са включени търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети, транспортът, складирането и пощите, хотелиерството и ресторантьорството. В тях са вложени 13.2 млн. евро, което е с 14.9 на сто по-малко спрямо 2016 година.

В сектор "Преработваща промишленост" с най-голяма стойност на преките чуждестранни инвестиции в региона е сектор "Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване", където са инвестирани 10.5 млн. евро. Следва секторът за производство на текстил и облекло, за обработка на кожи, производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, в който са вложени 5.2 млн. евро.

Най-много преки чуждестранни инвестиции са направени на територията на областния център и Плевенската община, като в сравнение с предходната година те са с 2.4 на сто повече. Относителният дял на инвестициите в община Плевен, спрямо общия размер за областта, е намалял с 5.2 процентни пункта спрямо 2016 година.

 

Върхова за преките чуждестранни инвестиции в Плевен е била 2013 г.

За сравнение, движението на този показател през годините от 2010 година досега показва, че през 2017 година преките чуждестранни инвестиции са повече в сравнение с 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2016 година. Но са по-малко спрямо периода 2013-2015 година. Върхова година е била 2013 година, когато в Плевенска област са били вложени 311.1 млн.евро. През 2014 година са намалели на 306.8 млн.евро, а през 2015 г. намалението е продължило до 282.5 млн.евро. Сериозен спад е регистриран през 2016 година, когато инвестициите са били 187.6 млн. евро, след което данните показват отново положителна промяна - ръст с над 30 млн. евро.

Експертите поясняват, че пряка чуждестранна инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях, допълват от ТСБ "Северозапад" в Плевен.