На база на предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2019 година да бъде положително и в размер на 1,1038 млрд. лева (0,9% от прогнозния БВП). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита слабо понижение спрямо същия период на предходната година, след като през януари 2018-а беше отчетен излишък по КФП в размер на 1,1624 млрд. лева (1,1 % от прогнозния БВП).

Очаква се приходите и помощите по КФП за януари да бъдат в размер на 3,7287 млрд. лева, което е 8,5% от годишния разчет и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи спрямо годишните разчети е 8,7%.

В същото време разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) за първия месец на годината са в размер на 2,6249 млрд. лева, което представлява 5,9% от годишния разчет. Точно преди година разходите бяха в размер на 2,5439 млрд. лева, посочва Министерството на финансите.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31-ви януари 2019-а година, възлиза на 149,0 млн. лева, което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.