През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8 на сто спрямо първото тримесечие на 2018 г. според сезонни данни на Националния статистически институт.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 26 047 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2018 г. е 22 445 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 20 586 млн. лева. През второто тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 6 009 млн. лв. и заема 23.1 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо първото тримесечие на същата година брутната добавена стойност нараства с 0.6 на сто.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонни данни спрямо първото тримесечие има увеличението на крайното потребление - с 1.8 на сто, и на бруто образуването на основен капитал - с 0.1 на сто.

През второто тримесечие на 2018 г. същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.1 на сто.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7 на сто. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 4.4 на сто през второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.7 и 4.6 на сто.