От изнесените от НСИ данни на пръв поглед прави впечатление месечният ръст и очакваният като цяло годишен спад в индустрията. Но спрямо август 2019 г. август 2020 г. бележи ръст например в производството на превозни средства и на метали.

В търговията има бум на поръчките по интернет: търговията на дребно, завъртяна през интернет, телефони и пощи е нараснала с 43% в сравнение с август 2019 г. - обяснимо - заради пандемията.

В строителството се отчита "захлаждане".

Сезонният индекс на промишленото производство през август 2020 г. се увеличава с 0.7 на сто в сравнение с юли с.г. През август при календарния индекс на промишленото производство е регистриран спад от 5.7 на сто спрямо съответния месец на 2019 година.

През август 2020 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 8.6 на сто, и в преработващата промишленост - с 0.7 на сто, а понижение - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7 на сто.

По-значителен (месечен) ръст в преработващата промишленост се наблюдава при:

 • производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 20.5 на сто,
 • производството на превозни средства, без автомобили - с 16.4 на сто,
 • производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.4 на сто,
 • производството на мебели - с 4 на сто.

Съществено намаление е регистрирано при:

 • ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21.7 на сто,
 • обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 14.3 на сто,
 • производството на хранителни продукти - с 6.9 на сто,
 • производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.4 на сто.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.8 на сто, и в преработващата промишленост - с 6.5 на сто, а ръст - в добивната промишленост - с 13.6 на сто.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при:

 • обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 25.9 на сто,
 • ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 25.4 на сто,
 • производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.8 на сто,
 • производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 13.8 на сто.

Най-голямо увеличение на годишна база е отчетено при:

 • производството на превозни средства, без автомобили* - с 20.9 на сто,
 • производството на основни метали - с 11.6 на сто,
 • производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9 на сто,
 • производството на изделия от каучук и пластмаси - със 7 на сто.

Какви са данните за търговията

През август 2020 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 2.6 на сто спрямо предходния месец. През август т.г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, намалява с 12.2 на сто в сравнение със същия месец на предходната година.

През отчетния месец се наблюдава увеличение на оборота спрямо оредходния месец при: търговията на дребно с нехранителни стоки - с 4 на сто, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 2.9 на сто, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.6 на сто.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществено увеличение се наблюдава при: търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 14.2 на сто, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9.2 на сто, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9 на сто.

През август 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при:

 • търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 18.5 на сто),
 • търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 17 на сто) и
 • търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.7 на сто).

По-значително понижение на годишна база в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при:

 • търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 22.1 на сто,
 • търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9 на сто, и
 • търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - със 7.3 на сто.

Ръст е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 43.1 на сто.

Строителството: продукцията намалява

Индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, за август 2020 г. е с 1 на сто под равнището от предходния месец. Календарните данни показват намаление от 4.9 на сто на строителната продукция през август 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

През август индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.4 на сто, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.5 на сто.

На годишна база понижението на календарния индекс на строителната продукция през август 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 8.6 на сто, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0.3 на сто.

*В категорията "Превозни средства без автомобили" се включва производство на плавателни съдове, локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически средства, бойни бронирани транспортни машини, мотоциклети, велосипеди и др.