Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ проведе открито заседание, но което беше обсъден доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издаден лиценз за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от регулатора. Откритото заседание се проведе дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез програмата за съобщения Skype.

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" ЕАД данни и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 септември 2020 г. да бъде в размер на 21,51 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за месец август 2020 г. в размер на 18.67 лв./MWh увеличението е с 2,84 лв./MWh или 15,21 процента, посочват от КЕВР.

На откритото заседание изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов е казал, че докладът обективно отразява предоставената към заявлението информация, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 септември 2020 г. Потвърден е бил ангажиментът дружеството допълнително да представи в КЕВР информация, обхващаща периода до 31.08.2020 г. включително, за пазарния индекс на европейските газови хъбове и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за август на 2020 г. Данните ще бъдат внесени в регулатора на 1.09.2020 г., като по този начин КЕВР ще разполага с цялата необходима информация, за да може същия ден да приеме окончателно решение за цената на природния газ за септември 2020 г., се посочва в съобщението.