Българската стопанска камара /БСК/ призовава в отворено писмо, получено днес в БТА, към отказ от увеличаване на такса "битови отпадъци" /ТБО/ преди приемането на количеството битови отпадъци, като база за определянето й, съобразно изискванията и принципите на Закона за местните данъци и такси, в сила от 2022 г.

От Камарата искат отделяне от ТБО на компонентната за поддържането на местата за обществено ползване; въвеждане на допълнителни мерки за реално и ефективно разделно събиране на битовите отпадъци.

В писмото се отбелязва, че със започване на работата на новите общински съвети след местните избори, в БСК постъпват многобройни сигнали за оповестени намерения на редица новоизбрани кметове на общини за рязко повишаване на местните такси за битови отпадъци - в някои случаи със 100 процента, като се завишават съответните ставки спрямо наличните данъчни оценки или отчетна стойност на активите на юридическите лица.

От БСК настояват още за незабавно въвеждане в действие на Националната информационна система за отпадъците, която ще улесни работодателите и общините в процесите на електронно събиране на данни и информация за отпадъците и тяхното по-добро управление, както и предприемане на решителни стъпки за децентрализация на публичните финанси.

Българската стопанска камара многократно е заявявала в свои позиции, че определянето на такса "битови отпадъци" трябва да отговаря на общите изисквания и принципи за държавните и местни такси - покриване на разходи за предоставяне на услуга с определен единичен размер, а не квазиданък, обвързан с данъчната оценка на имота, пише в писмото на организацията.