От Българската стопанска камара (БСК) предлагат включване в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО) на разпоредба, според която и тази година средства от фонд "Безработица" на ДОО да могат да се изразходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Това е записано в позиция на БСК, изпратена до вицепремиера Марияна Николова и социалния министър Деница Сачева във връзка с днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се очаква да бъде обсъдено продължението на мярката 60/40.

БСК аргументира предложението с това, че настоящата ситуация показва, че е трудно и дори невъзможно да бъде предвидена продължителността на пандемията, или нови пандемии. По тази причина според БСК е необходимо осигуряване на правна сигурност, действащ ефективен и непрекъсваем механизъм за справяне с кризи в заетостта, не само до края на тази година.

Да се обсъди възможност за заплащане на по-ниско от определеното възнаграждение с ПМС 151 за изплащане на помощта, е сред другите предложения на Камарата. Според БСК по-ниският размер може да бъде деклариран от работодателя със заявлението за получаване на компенсация.

БСК предлага също да се даде възможност за кандидатстване за помощ за новоназначени работници за позиция от щатното разписание на компанията, лицето на която е отговаряло на условията за получаване на помощ, но към настоящия период не работи вече за компанията по причини, независещи от работодателя. Помощта не може да надвишава получаваното брутно възнаграждение за позицията.

. Да се даде възможност за получаване на помощ за служители, които са били част от екипа на работодателя в период до една година назад и работодателят наема наново, предлагат още от работодателската организация.

Да се намали с 1/2 срокът на задължението за запазване на заетостта на служителите след периода, за който е ползвана помощ, предлагат също от БСК., като изтъкват, че това е важно за сектор "Туризъм", предвид сезонния характер на заетостта.

Друго предложение е да се разреши кандидатстване за помощ и за месец, в който продажбите не реализират определения спад в ПМС 151, в случай че кумулативно за последните три месеца дружеството изпълнява съответните условия.

Според БСК предложените промени ще улеснят едновременно работодателите и прилагащите държавни органи, и ще създадат сигурност у работниците за запазване на тяхната заетост.