Във връзка с многократните предложения на браншови сдружения от хранително-питейната, фармацевтичната и други индустрии за диференциране на ставките на ДДС, Българската стопанска камара /БСК/ предлага да започне експертен дебат за оценка на положителните и отрицателни ефекти за фиска и икономиката, опита на държавите-членки на ЕС и други свързани аргументи, съобщиха от работодателската организация.

От БСП вече предложиха намаляване на ДДС за хляба.

БСК изразява категоричната си подкрепа за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отбелязва със съжаление, че този въпрос не е включен в предложения от Министерството на финансите проект за промени в данъчното законодателство, пише с становище на организацията по темата за предложенията за нормативни промени.

БСК предлага да започне широк обществен и експертен дебат за радикална реформа на държавните такси, вкл. на техните функции, принципите за тяхното определяне, разходване, процедури за обжалване и др., с оглед подготовка и внасяне на съответните нормативни промени в допълнително преценен, разумен срок.

В становище на БСК относно внесения от Министерството на финансите Проект на промени на Закона за корпоративното подоходно облагане, в чиито преходните и заключителни разпоредби са предложени изменения и в няколко данъчни и други нормативни акта се дава подкрепа на необходимостта от прецизиране на проблемни данъчни режими с цел синхронизиране с принципите и изискванията на европейското право и съдебна практика, въвеждане на допълнителни правила срещу избягване на данъци, засягащо функционирането на вътрешния пазар, усъвършенстване на законовите разпоредби за отстраняване на неясноти и улесняване на практическото им прилагане. Подкрепяме и възприетия общ подход в законопроекта за отказ от увеличаване на данъчната тежест, деклариран в управленската програма на правителството за 2017-2021 г., се казва още в становището.

Предложената нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства с товароносимост до 3,5 тона, според БСК, може да бъде опростена с цел улесняване на декларирането и събираемостта на данъка. Експертите на Камарата съветват, също така, да се внесат съответните промени и в Закона за управление на отпадъците в частта за оползотворяване на излезли от употреба коли, както и да бъде отменена продуктовата такса към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда към Министерството на околната среда, която в 90 на сто от случаите се заплаща към организациите за оползотворяване.

БСК отново предлага юридическите лица и сгради в режим на етажна собственост да бъдат освободени от такса битови отпадъци за втория компонент на услугата (третиране на битовите отпадъци) в случаите на сключени договори за обслужване с оторизирани оператори, вкл. когато последните са превъзложили дейностите по третиране на оператори на инсталации и съоръжения с издадени разрешителни по Закона за управление на отпадъците.

БСК настоява за оттегляне на предложението за третиране на ваучерите за храна като "ваучери за конкретна цел", което води до начисляване на ДДС при тяхното издаване.