През третото тримесечие индексите на международната конюнктура се понижиха и сигнализират за забавяне на растежа на глобалната икономическа активност, както в сектора на промишленото производство, така и в сектора на услугите. В съответствие с наблюдаваната международна конюнктура очакваме външното търсене на български стоки и услуги да забави темпа си през четвъртото тримесечие на тази година и през първото тримесечие на 2019 г.

Това прогнозират експертите на Българската народна банка (БНБ) в най-новото издание "Икономически преглед" на централната банка, което отразява макроикономически показатели през третото тримесечие на тази година.

В него се анализира икономическата и финансовата ситуация на българската икономика, правят се прогнози за развитието ѝ, като се посочват и рисковете, които могат да влошат показателите.

Според анализаторите на БНБ факторите, които ще допринасят за забавянето, са свързани с влошената икономическа ситуация в Турция, въвеждането на мерки на протекционизъм в световната търговия, несигурността около преговорите за Brexit, както и с несигурността, произтичаща от политическата ситуация в Италия.

Специалистите на централната банка очакват, че през следващите две тримесечия основен принос за растежа на реалния БВП ще да продължи да има вътрешното търсене.

За това ще допринася запазването на текущо наблюдаваните високи темпове на растеж на частното потребление, а също и предвижданото ускоряване на публичните инвестиции.

В края на 2018 г. и началото на 2019 г. може да се очаква фирмите да продължат да разширяват инвестиционната си дейност, за което ще спомагат достигнатото към момента високо натоварване на производствените мощности, очакваното нарастване на вътрешното и външното търсене, запазването на благоприятни условия за финансиране и подобряването на рентабилността на предприятията.