Националният съвет за тристранно сътрудничество ще има днес извънредно онлайн заседание, на което ще обсъди проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД, и проект на постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Против законопроекта за т.нар "спящи акции" се обявиха и работодатели, и синдикати.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска незабавно оттегляне на законопроекта , който според организацията застрашава над 2 милиона българи със загуба на собствеността им върху ценните книжа, които са придобили по време на приватизацията.

Против концепцията се обявиха четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ "Подкрепа". В свои становища те поискаха проектозаконът да бъде оттеглен.

Синдикатите обявиха , че категорично се противопоставят на принудителното прехвърляне на акции, заложено в целите на предлагания законопроект, като според тях разпореждането с тази по същество частна собственост (каквито са и други финансови активи като облигации, банкови депозити и пр.) без волята и съгласието на титуляра, е в рязко противоречие с принципа на неприкосновеност и сигурност, гарантирани от Конституцията на Република България.

В общата им позицията се посочва, че в обхвата на този проект са включени акции, както от публични (по смисъла на закона за публично предлагане на ценни книжа), така и от непублични акционерни дружества, като публичните съставляват едва 14 процента.

В проекта на постановление на МС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските е регламентирано размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск да се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Към момента липсва ясен начин за определяне на броя дни платен годишен отпуск, за които работникът или служителят има право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение. Императивно ще се регламентира, че размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Приемането на промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските няма да налага изменения в други нормативни актове. Ясното определяне на начина на изчисляване на обезщетението ще съответства на общите принципи, установени в трудовото законодателство, съгласно които размерът на платения годишен отпуск съответства на придобития трудов стаж на работника или служителя в предприятието.

В дневния ред официално не е предвидено да се разгледа нов дизайн на мярката 60/40, но през миналата седмица социалният министър Деница Сачева обяви, че промените ще бъдат обсъдени на заседание на НСТС, тъй като мярката в сегашния й вид ще действа до 30 юни, а за новия дизайн трябва отново одобрението от ЕК. Възможно е тя да бъде обсъдена в точка разни от дневния ред.

Според предлаганите промени се предвижда схемата 60/40 да продължи да действа от 1 юли до до 30 септември, а при необходимост и до по-късно, с нов дизайн.

Тя вече ще е отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда, като няма да се води за компенсации , а субсидия за заплати. Ще действа в същото съотношение на подкрепа - 60/ 40.

Работодателите ще имат възможност да наемат регистрирани в Бюрата по труда безработни, така че не само да се подкрепи наличната заетост.

Ще се увеличат максимално икономическите дейности, които ще бъдат подкрепени. Ограничения ще има за селското стопанство, държавно управление и финанси и застраховане. Образование и здравеопазване ще станат допустими за подпомагане, но в някои подикономически дейности, които не получават държавни субсидии.

Процедурата за заявления от работодателите ще е същата. Предвиден е и текст за тези, които са изчистили своите данъчни задължения към края на 2019 година, а за 2020 са ги декларирали, но все още не са ги платили, да нямат пречка да могат да кандидатстват по мярката.

За автобусните превозвачи новият дизайн на мярката ще се комбинира с подпомагането по ОПРЧР с 290 лева за работник, като така подкрепата за сектора ще стане 80/20. За туризма също ще бъде обсъдено дали не е възможно да бъде подкрепен в такова съотношение.