През декември общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, съобщи Националният статистически институт.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 2.7 пункта главно поради по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Показателят "бизнес климат в строителството" запазва приблизително нивото си от предходния месец.

Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 3.2 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Бизнес климатът в сектора на услугите остава приблизително на равнището си от ноември.