В края на септември регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 236 058, като спрямо август намалението е с 9 716 души, съобщиха от Агенцията.

В същото време увеличението спрямо септември 2019 г. е с 63 277 души.

Равнището на регистрирана безработица в страната през септември е 7.2 на сто. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец август и ръст с 1.9 пункта спрямо година по-рано.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 28 832 безработни.

Освен тях, други 1 049 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През септември 2020 г. броят на започналите работа безработни е достигнал 24 112, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита значителен ръст - с 62.3 на сто.

През изминалия месец и 889 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

От започналите работа 86.3 на сто са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 20,6 на сто от всички започнали работа, следвани от търговия - с 14,4 на сто, образование - 10,5 на сто, хотелиерство и ресторантьорство - 9,8 на сто, държавно управление - 5,6 на сто, строителство - 4,7 на сто, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 3 310 безработни от рисковите групи - 1 008 по програми и мерки за заетост и 2 302 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Схемата "Заетост за теб" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която започна през юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1736 души, като само през септември са сключени трудови договори с 662 безработни.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа за заетостта, популярни като 60/40 или ПМС 151/2020 г. и 80/20 или "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", са осигурили запазването на 54 018 работни места в 2 286 фирми през септември.

За третото тримесечие на 2020 г. в резултат на прилагането на двете антикризисни мерки е била запазена заетостта на общо 182 581 работници и служители в 7 432 фирми.

В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са включени нови 678 безработни и 81 заети .

Заявените работни места на първичния пазар на труда през септември са 21 086, които са с 17,9 на сто повече от тези, заявени през септември 2019 г.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (28.2 на сто), следват образованието (16.3 на сто), държавно управление (10.1 на сто), административните и спомагателните дейности (9.4 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (9.1 на сто) и хотелиерството и ресторантьорството (7.8 на сто).

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал по обслужване на клиенти; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; стопански и административни специалисти; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях и др.