България заема 51-ва позиция от общо 140 страни в Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2018 година, съобщава Центърът за икономическо развитие /ЦИР/, партньор за България на Световния икономически форум.

Първите три страни в тазгодишната класация на Форума са САЩ, Сингапур и Германия.

Докладът се публикува редовно от 1979 година, а България е включена в класацията за първи път през 1999 година.

Центърът за икономическо развитие отговаря за събиране и обработка на данните и разпространяване на информация за резултатите от ежегодното проучване на глобалната конкурентоспособност.

В тазгодишния доклад се лансира т. нар. Индекс на глобалната конкурентоспособност 4.0. Чрез него се прави опит да се измери насоката и степента на влияние на Четвъртата индустриална революция /Индустрия 4.0/ върху конкурентоспособността на икономиките.

"Все по-масовото използуване на новите технологии трансформира глобалната икономика. Появяват се нови предизвикателства пред правителствата и бизнеса, които трябва да се справят с възможното отрицателно влияние върху икономическия растеж и производителността", се посочва в доклада.

В него има глобални, регионални и по страни анализи на конкурентоспособността.

В това отношение Европа е история на контрасти като се открояват четири различни групи страни. Те включват високо конкурентноспособен северозапад /плюс Швейцария/, относително конкурентоспособен югозапад, воден от Франция, страните от Североизтока /Полша, Чехия и прибалтийските държави/ и изоставащите югоизточни и по-конкретно - балкански страни.

В класацията Чехия е на 29-то място, Естония - на 32-ро място, веднага след Италия, Словения - 35-то място, Полша - 37-мо място, Литва - 40-то място, Словакия - 41-во място, Латвия - 42-ро място, Унгария - 48-мо място, България - 51-во място и Румъния 52-ро място. Страни като Гърция, Турция, Сърбия, Македония са по-назад в класацията, сочи докладът.

Най-доброто класиране на България е за фактора "Внедряване на информационни и комуникационни технологии" - 30-то място от 140 държави. Следват "Способността за иновации" - където страната ни се нарежда на 48-мо място. Добри са оценките за "Пазар на труда", където България е на 50-то място и "Макроикономическа стабилност", където нашата страна е на 52-ро място, отчитат експертите на Центъра за икономическо развитие.

В показателите "Институции" и "Човешко здраве" България е на 70-та позиция.

При показателите "Образование и умения" и "Размер на пазара" страната ни е на още по-задни позиции в класацията.

В показателя "Защитата на правата на собственост и интелектуалната собственост България е на 118-мо място.

По показателя Организираната престъпност - страната ни е на 116-то място, сочи докладът. Твърде ниски са и оценките за ефективността на съдебната система, надеждността на системата на полицията и бремето на регулирането на икономиката, посочват от Центъра за икономическо развитие.

Според Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2018 година сериозни трудности и проблеми изпитва и пазарът на труда в България. По показателя "Лесно наемане на квалифицирани работници" България е на 122-ро място, по "Обхват на обучение на персонала" страната ни е на 118-място, а по "Умения на завършващите образование" България се нарежда на 101-во място.

По отношение на фактора "Инфраструктура" България заема 58-място, което е относително благоприятна оценка, се отбелязва в доклада. В същото време по показателя "Качество на пътищата" нашата страна е на 90-то място, сочи Докладът за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2018 година.