В продължение на дългогодишните си усилия за изсветляване на българската икономика, Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ сега си поставя амбициозната цел да намали дела на недекларираната заетост, която, по данни на НАП, нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно на бюджета, съобщиха от Асоциацията. Недекларираната заетост не само ощетява бюджета, но и изкривява конкуренцията и пазара у нас, смятат от работодателската организация.

АИКБ ще разработи специален под-индекс за нейното измерване, както и конкретни мерки за ограничаването и превенцията й. Тези цели ще бъдат реализирани по нов проект, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020".

Одобрените по програмата средства ще послужат за финансиране на специално насочени изследвания и анализи на проявленията на сивата икономика при новите форми на заетост. На тази основа ще се изготвят пилотни инструменти и ще се увеличи броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване организацията и условията на труд. Проектът представлява съвместни действия между социалните партньори. Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ.

Ще бъде разработена електронна платформа към Националния център "Икономика на светло" за масово въвеждане на разработени иновативните инструменти, модели и механизми за борба с недекларираната заетост и за разработване на под-индекс за нейното измерване. Той ще е част от утвърдилия се вече Композитен индекс, чиято стойност за светлостта на българската икономика се обявява ежегодно по време на церемонията за наградите "Икономика на светло". Предвижда се и разработване на програми за обучение, информационни материали и инструкции за консултиране и методически материали за борба с недекларираната заетост и за надграждане на дейността на НЦ "Икономика на светло".

По проекта ще бъде разработена Национална карта на недекларираната заетост и методика, инструменти и мерки за борба с нея и разширяване и надграждане на дейностите на Националния център "Икономика на светло" - включително посредством създаване на платформа за дистанционно обучение. Очаква се пилотно да бъдат обучени 3 000 души, от които 2 000 дистанционно и 1 000 присъствено, както и тестово да бъдат подкрепени и консултирани 300 предприятия относно подобряване на състоянието на трудовоправните отношения.

Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в размер на 2 033 230 лева, от които 1 728 245.90 лв. европейско и 304 984.57 лв. национално съфинансиране.