При просрочено задължение доставчикът на електроенергия ще отправя до клиента писмено или по избран от клиента начин (SMS, E-mail и др.) предизвестие за временно преустановяване на снабдяването, като му дава срок от 5 (пет) работни дни за заплащане на задължението. Това предвижда новият типов договор, който КЕВР одобри и който фирмите, които не са избрали доставчик на ток, ще сключват с досегашния си търговец, предава "Труд".

В съответствие с измененията на Закона за енергетиката от 26 юни 2020 г., от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар, трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия.

В случай, че до 30 септември т.г. небитов клиент не е сключил договор с търговец на електрическа енергия, след тази дата той ще може да си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, по свободно договорени цени, като за целта двете страни трябва да сключат типов договор със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г.

С утвърдения образец на типов договор се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора.

Утвърденият образец на типов договор е систематизиран в десет раздела, които съдържат: предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, както и решаване на спорове и непреодолима сила.

Прието беше предложението след сключването на договорите по реда на чл. 2, ал. 2, при поискване доставчикът на електроенергия да бъде задължен да ги изпрати на клиента по електронен път или да осигури възможност за получаването им на място в център за обслужване на клиенти.

Клиентът също има право да избере вида на фактурата - хартиена или електронна, както и да поиска извършване на проверка в случай на съмнения за неточна сметка за доставената електрическа енергия.

Не по-късно от 3 (три) работни дни преди края на месеца, предхождащ месеца, от който съответните цени влизат в сила, доставчикът е длъжен да обяви на своята интернет страница цените за всички тарифи по отделните тарифни планове.