Средната цена на базов товар в сегмента "пазар ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец декември на миналата година нараства с 18.9%, или със 17.67 лв. до 110.95 лв. за MWh в сравнение с 93.28 лв. за MWh през месец ноември на 2020 година. За сравнение, година по-рано, през декември 2019 година средната цена базов товар е била 83.10 лв. за MWh.

Ръст се отчита и при среднопретеглената цена в сегмента "пазар в рамките на деня" - 35.9%, но по-съществен е скокът при общо търгувания базов обем - 64.2 процента. Това показват данните от доклада на БНЕБ за миналия месец.

По отношение на пазарния сегмент "централизиран пазар за двустранни договори" все още няма достатъчно налични данни за доставените количества, но при изтъргуваните се отчита спад. Скокът на тези обеми вече дава ясна картина за процеса на либерализация на електроенергийния пазар или по-конкретно за излизането на небитовите потребители на свободния пазар. Сега въпросът е доколко тази картина ще се промени към средата на годината - края на месец юни, когато този процес трябва да завърши.

Пазар ден напред

По-висока е и средната цена пиков товар, която достига през последния месец на миналата година - 133.98 лв. за MWh, което е ръст с 23.6 % или с 25.54 лв. спрямо ноември, когато е отчетена цена от 108.44 лв. за MWh. (98.95 лв./MWh през декември 2019 г.).

Средната цена извънпиков товар за месец декември също нараства - с 12.5 % или с 9.79 лв. за MWh до 87.92 лв. за MWh в сравнение с тази от ноември - 78.13 лв./MWh. (67.25 лв./MWh през декември 2019 г.).

Най-ниската цена през декември 2020 г. е била 2.06 лв. за MWh като спрямо ноември се увеличава с 8.4 процента или с 0.16 лв. През ноември най-ниската цена е 1.90 лв. за MWh. Доста високо е увеличението през декември в сравнение с ноември по отношение на най-високата цена - 27.2 % или с 54.34 лв. до 254.28 лв. за MWh. През ноември данните сочат за постигната най-висока цена от 199.94 лв. за MWh.

Освен цената в сегмента "пазар ден напред" се отчита и сериозен ръст на търгуваните обеми.

Общо търгуваният базов обем през месец декември 2020 година достига до 1,754,887.8 MWh. Това е увеличение с 10.0 % или със 159,645.8 MWh в сравнение с предходния ноември, когато е отчетен общо търгуван базов обем от 1,595,242.0 MWh. Нещо повече, при съпоставяне на данните с декември 2019 г. се наблюдава двоен ръст - отчетен общо търгуван базов обем от 873,270.1 MWh.

3е-news.net

Пиковият обем през декември 2020 г. в сравнение с месец по-рано расте също - с 10.7 % или с 94,269.0 MWh, достигайки 978,879.0 MWh. Извънпиковият обем се повишава до 776,008.8 MWh през декември спрямо ноември, когато е бил от порядъка на 710,632.0 MWh. Това е увеличение с 9.2 %.

Среднодневният търгуван обем през последния дванадесети месец на наскоро отминалата година, в сравнение с единадесетия нараства с 6.5 на сто или с 3,434.6 MWh - до 56,609.3 MWh. Увеличение с 6.5 процента се отчита и при средночасовият търгуван обем - 143.1 MWh до 2,358.7 MWh.

Броят на регистрираните пазарни участници също се увеличава от 81 през ноември до 83 през декември или с 2.5%.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента "пазар ден напред" по вид на търговски участник става ясно, че през месец декември осъществените покупки на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 10 %, от търговците - 84 %, и от потребители - 6 %, при производителите - 0%. Осъществените продажби в този сегмент са например 65 % от производители, 29 % от участници с до и над 4 MWh, а 7 % - от търговци.