Стойността на ВиК инфраструктурата в България към края на 2017 година е близо 11 милиарда лева, показва оценка, направена и разпространена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Подобна оценка на ВиК активите на публичната държавна и публична общинска собственост се прави за първи път, се посочва в съобщението.

Активите, за които е събирана информация, са водоизточниците - каптажи, речни водохващания, пречиствателни станции, водопроводна мрежа, включително съоръженията по нея, помпени и хлораторни станции и други специфични съоръжения, канализационна мрежа (главни и второстепенни канализационни колектори в населено място и извън него), дъждопреливници, канализационни помпени станции, електрически съоръжения, измервателна апаратура и оборудване, както и сгради, които се използват от ВиК дружествата. Техническите параметри на подземната инфраструктура, която е над 90 хиляди километра, са оценени на основа на документацията за тях, без допълнително обследване.

Оценката е направена по проект на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и е на база на инструкции за оценка на публични ВиК активи, разработени от Световната банка. МРРБ е изготвило оценка на всички ВиК активи на 39 ВиК оператора. Това са всички дружества с държавно участие в капитала, плюс част от общинските оператори, които към датата на обявяване на обществената поръчка през 2018 година са взели решение да се присъединят към обособената територия, обслужвана от държавен ВиК оператор в съответната област. Съгласно условията на сключения договор оценката на публичните ВиК активи е извършена към 31 декември 2017 година.

Оценени са над 160 хиляди актива. В рамките на 4 месеца инженерни екипи са направили обследване на място на по-съществените активи на ВиК операторите.

В резултат на извършената оценка текущата балансова стойност на публичните ВиК активи в обследваните територии, която е 3 310 577 000 лв., нараства близо три пъти до 10 890 658 000 лв., пише в съобщението на МРРБ.