Правилата, които ще влязат в сила от 09.01.2018 г., засягат правата и задълженията на БНЕБ и на търговските участници. Те определят оперативните процедури по организирането на тръжните сесии, механизмите за определяне на цената на електрическата енергия, търгувана на Централизирания пазар и процеса по управление на присъщите за търговията финансови рискове.
 
Според новите правила БНЕБ няма да е страна от сделките, сключени на Централизирания пазар. По този начин участниците сами ще определят условията на пазара.

Пазарът е създаден, за да предостави възможност на всички регистрирани търговски участници да търгуват електроенергия с различен срок на доставка. Той е достъпен за всички юридически лица, присъстващи в регистъра на търговските участници на ЕСО със статут "активен" и изпълнили всички изисквания за регистрация, уточняват от енергийната борса.

Измененията на правилата са в резултат на последните промени в Закона за енергетиката, с които се въвежда задължението сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени, сключвани от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност над 5 мегавата, да се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия, считано от 01.01.2018 г., посочват от БНЕБ.