Последните статистически данни на Българската народна банка (БНБ) показват, че техният размер се увеличава с 677.7 млн. лв. (10.3 на сто) в сравнение с края на юни 2016 г. (6.604 млрд. лв.) и с 21 млн. лв. (0.3 на сто) спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. (7.261 млрд. лева).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 187.9 млн. лв. (10.8 на сто) - от 1.748 млрд. лв. към края на юни 2016 г. до 1.936 млрд. лв. към края на същия месец на 2017 година. Спрямо края на март 2017 г. (1.906 млрд. лв.) те се увеличават с 29.4 млн. лв. (1.5 на сто).

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 489.9 млн. лв. (10.1 на сто) - от 4.856 млрд. лв. към края на юни 2016 г. до 5.346 млрд. лв. към края на същия месец на 2017 г. и намаляват с 8.4 млн. лв. (0.2 на сто) спрямо края на март 2017 г. (5.355 млрд. лева).

Към края на юни 2017 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 73.4 на сто.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2017 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 236.8 млн. лв. (7.3 на сто) до 3.493 млрд. лева. Спрямо края на юни 2016 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 166.5 млн. лв. (22.5 на сто) до 905.5 млн. лв., средствата във вземания от застрахователни операции намаляват с 29.8 млн. лв. (3.9 на сто) до 737.1 млн.лв., депозитите се понижават с 43.4 млн. лв. (5.7 на сто) до 712.4 млн. лева.