Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на председателя на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура“ за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, съобщиха от КЗК.Обществената поръчка е с предмет “Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект “Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“. Проучването установи, че двама от предложените експерти от класирания на първо място участник Обединение “СЖС Технос-СЖС България“ не са представили валидни доказателства за минимален професионален стаж и образование съобразно изискванията на възложителя. Комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска допълнително съответните документи, доказващи специфичния опит на експертите.Като второ нарушение на процедурата КЗК счита факта, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да изиска от класирания на второ място участник Обединение “Инфрам Северна тангента СОП“ да представи за дружество “Инфрам“ АД – Чехия съответен документ, доказващ правото му да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки като консултант в строителството или строителния надзор. След като не е сторила това, комисията е допуснала съществено нарушение на процедурните правила, което не може да бъде отстранено.Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап ново разглеждане на документите в Плик № 1 от офертите на участниците при стриктно спазване на задължителните указания в решението.