Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програма за по-добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени. Писмото съдържа резултата от направеното от палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност на нейните членове.

БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност (напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за включване на страната в ERM II, предвид икономическите показатели на България и с цел отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки.

Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за разходите и ползите, казват от БТПП.