Зоната на вързване на интерконектора Гърция-България с Трансадриатическия газопровод (ТАП) | Бизнес.dir.bg