Тя заема повече от 70% от повърхността на Земята и е дом на милиони биологични видове, от най-малките до най-големите. От нея зависи благосъстоянието на хората. За нея са се водили и се водят войни. Водата - основното условие за живота на Земята и един от най-ценните ресурси.

Само 3% от нея са "сладка" вода - извор на здраве, жизнени сили и енергия. Ограничен ресурс, който е застрашен през последното столетие - повърхностните и подземните води са основен приемник на различни отпадъци, продукт на човешката дейност. Този проблем засяга екосистемите и директно влияе върху здравето и качеството на живот на хората. Като част от усилията за опазване на водите, през последните десетилетия бяха въведени далеч по-стриктни регулации и наредби. А за да привлече вниманието върху защитата на водните ресурси, през 1992 г. ООН започна да отбелязва 22 март като Световния ден на водата. Тези усилия дават плодове и сме свидетели на все повече примери как индустриалните компании успяват да минимизират своя отпечатък.

снимка: КонтурГлобал Марица Изток 3

Такъв положителен пример в България е ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" - една от най-големите електроцентрали в комплекса Марица Изток, производител на повече от 10% от електроенергията в страната. Ефективното използване на водния ресурс е заложенo още при проектирането на централата в края на 70-те на миналия век с въвеждането на рециркулационна система за охлаждане на кондензата след турбините. Мащабната модернизация на електроцентралата, започнала преди 20 години включва и съоръжения за управление на водните потоци и пречистване на отпадъчните води. "По това време направихме сериозни промени в контрола на водния баланс - въведохме иновативно микропроцесорно управление, изградихме пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води и отделна такава за битово-фекалните води. Инсталирахме маслено-водни сепаратори и утаители. При нас в реална употреба можеха да се видят съоръжения, които за пръв път бяха изграждани в България и с голямо удоволствие посрещахме студенти и преподаватели от различни учебни заведения", споделя Ангел Комарев, Мениджър Екология в "КонтурГлобал Марица Изток 3".

Освен в пречистване, значителни инвестиции са направени и в ефективното използване на свежа вода и намаляването на количествата на отпадните води. Изградени са два нови тръбопровода за свежа вода за нуждите на централата. Въведена е и интегрирана система за управление на водите с всички необходими средства за контрол и управление на процесите. Построен е буферен резервоар с капацитет 30,000 m3 към цикъла на сгуропепелоизвоза; той помага при пиковете на използване на вода в работата на централата и така намалява драстично употребата на свежа вода в такива моменти. "Успяхме да решим проблема със загуби на вода, които преди са достигали до 50%. Това беше напълно неприемливо за компанията разхищение на ценен природен ресурс. С направените подобрения постигнахме почти 2 пъти пъти по-ниска консумация на свежа вода", разказва инж. Комарев.

Един от последните успехи, с които се гордеят в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", е реализираният през 2014 г. проект за връщане на промивната вода от самоочистващите филтри на кондензаторите към циркулационно-охладителния цикъл. "Резултатите от тази модернизация са наистина забележителни - повторно сме използвали вода като за 15 олимпийски плувни басейна и така сме намалили водовземането на свежа вода и заустването на отпадъчни води", изчислявал е Ангел Комарев.

снимка: КонтурГлобал Марица Изток 3

Друга важна придобивка за електроцентралата е инсталирането на самоочистващ филтър за смивна вода. Така е осигурено допълнително механично пречистване на вече използваната вода и повторната й употреба за сервизни нужди. "Сега вече напълно избягваме използването на свежа вода", обяснява инж. Комарев. "Усилията ни доведоха до положителни резултати , но с това процесът не спира. Имаме сериозен опит, служители, отличаващи се с висок професионализъм, и продължаваме да работим за подобряване на управлението на водите".

През последните две години ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" работи при максимално натоварване, а генерираната енергия би покрила средните нуждите на над един милион български домакинства. До момента в модернизация, екологични подобрения, безопасност и надеждна експлоатация на електроцентралата са инвестирани над 1.45 милиарда лева, превърнали я е първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за опазване на околната среда и безопасност на труда.

* съдържание на КонтурГлобал Марица Изток 3