Разговаряме с Илиан Павлов, изпълнителен директор на ТЕЦ "Марица" 3, за бъдещето на предприятието в контекста на Европейската Зелена сделка.

- Как си представяте енергийния преход, за който всички говорят?

- Когато говорим за енергиен преход, трябва да го разглеждаме многопластово от различни гледни точки, а не като нещо, което може да бъде осъществено бързо, с еднократен акт или действие.

В Пакта се залагат няколко основни цели. Едната е пълна декарбонизация на икономиката на ЕС. Втората е кръговата икономика и третият важен акцент е нулево замърсяване. За постигане на тези амбициозни задачи е очертан път, в който въглищата първо се заменят с газ, а той след време с водород като източник на енергия.

Паралелно с намаляване на вредните емисии, Зелената сделка има и две други важни цели. Една от тях е повишаване конкурентоспособността на европейската индустрия в световен мащаб, а другата е гарантиране на справедлив преход за регионите и работниците, които ще бъдат засегнати от реформите.

- Това възможност за рестарт ли е или ще е пагубно за нашата енергетика?

- Ако се действа внимателно, умно но и смело, смятам, че това ще е възможност за рестарт, както го наричат в Европа за "зелен рестарт".

Но пак казвам, зависи от подхода и амбициите, с които се заемем с тази трансформация. Аз работя във въглищна централа и много добре знам, че този преход ще е много труден.

Необходимо е да се фокусираме върху няколко основни приоритета, по които да започне веднага активно да се работи. Само по този начин страната ни ще може да разчита на предвидените в Пакета за възстановяване на ЕС средства.

- Какви инвестиции ще се необходими?

- Инвестициите, които трябва да бъдат направени за плавен и справедлив преход, са огромни. За да се стимулират проекти в посока трансформация, ЕС прие и пакет от мерки за финансиране на устойчив растеж - "Таксономия на ЕС". Той представлява списък от технологии, оценени с нова категория финансови показатели, които да помогнат на инвеститорите да измерват въглеродния отпечатък на своите инвестиции. Не на последно място вярвам, че най-добрите решения за справедливия енергиен преход могат да бъдат взети единствено при обединяване на знанията и усилията на всички заинтересовани страни. Важното е на локално ниво да изберем най-добрите проекти, които да спомогнат за постигането на целите на Зелената сделка. Реализирането на инвестициите трябва да бъде съобразено с националните специфики.

- ТЕЦ "Марица" 3 произвежда енергия от въглища. Каква е визията за трансформацията на предприятието?

- В ТЕЦ "Марица" 3 разработваме и правим оценка на възможностите за поетапно премахване на въглищата и преминаването на други горива. Една от възможните опции е природният газ. Един от аргументите в полза на неговото използване в бъдеще е, че дружеството има връзка с газопреносната мрежа заради използването на синьо гориво за разпалване и при нарушен режим на производство. Това би имало и значителен екологичен ефект за цялата община Димитровград.

Но това за момента са само планове.

Необходимо е да работим за запазване на капацитета на ТЕЦ "Марица" 3, защото предприятието е най-големият производител на електроенергия в област Хасково. Със своя блок от 120 мегавата инсталирана мощност се осигурява работа на стотици местни жители. С нарастването на цените на електроенергията в световен мащаб, топлоцентралата става все по-важен фактор за енергийната и икономическа независимост на региона. Дружеството притежава много предимства, които биха благоприятствали плавното извършване на енергийния преход, сред които са наличието на висококвалифициран и опитен персонал, собствен газоразпределителен пункт, независима водоснабдителна система и т.н. То става особено важно сега в тази криза която настъпи в света.

- Възможно ли е цялостната газификация на въглищните мощности?

- Въпросът не е възможно ли е, а как да направим тази крачка. Имайки предвид местоположението на страната ни и естествените енергийни ресурси, с които разполагаме, смятам, че най-целесъобразното решение за България е преминаването на природен газ и възобновяеми източници (вятър, слънце и вода). Тази комбинация в енергийния микс е ключова за осъществяването на плавния и справедлив енергиен преход. От това зависи гарантирането на енергийната сигурност и независимост. Стабилността на мрежата е жизненоважна за осигуряване на постоянни потоци на електроенергия. ТЕЦ-овете все още представляват гръбнакът на енергийната система.

Друга важна причина за отговорното и постепенно преминаване към газа е и социалният ефект. Енергийният сектор на страната е важен източник на икономически растеж и внезапното затваряне на мощностите ще има много сериозни последици за местната заетост и жизнения стандарт.

Смятам, че поне на този етап изцяло възобновяемата енергия все още не може да гарантира сигурността на доставките и стабилността на мрежата. По тази причина природният газ ще изиграе според мен не само ролята на преходно гориво, но и гориво на бъдещето. Развитието на използването на газа при производството на електроенергия е възможно чрез закупуване на газови мощности. Сегашните съоръжения, с които разполагат централите, могат да работят само с въглища.